Plnomocné odpustky v jubilejním roce Maria Hilf

Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Mariahilf privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa.  Níže uvádíme překlad dekretu Apoštolské penitenciárie:

 

 

Apoštolská penitenciárie

č.j. 129/18/I

Dekret

Apoštolská penitenciárie, z pravomoci jí konkrétně udělené v Kristu otcem a naším pánem, z Boží prozřetelnosti papežem, Františkem, pro větší zbožnost věřících a pro spásu duší, po důkladném zvážení žádostí vyslovených nedávno jeho excelencí Františkem Václavem Lobkowiczem, O. Praem., biskupem ostravsko-opavským, u příležitosti slavností ke cti Panny Marie Ustavičné Pomoci, které se slaví od 1. dubna do 25. listopadu 2018 na mariánském poutním místě Zlaté Hory, stejně tak diecézi laskavě uděluje z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky, za obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

Plnomocné odpustky získávají věřící, kteří činí opravdové pokání a jsou shromážděni v lásce. Odpustky mohou obětovat také za duše věřících, kteří jsou v očistci, formou modlitby za zemřelé, pokud přijdou na zmíněné mariánské poutní místo jako poutníci ve skupině nebo sami a tam se zbožně účastní slavnostních obřadů nebo alespoň se pomodlí před obrazem Panny Marie Ustavičné pomoci, vystaveným k veřejné úctě, a když po odpovídající čas dlí ve zbožném rozjímání, a přitom připojí modlitbu Páně, Vyznání víry a Zdrávas Maria.

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažné příčiny nemohou opustit domov, mohou stejně tak získat plnomocný odpustek, když nemají zalíbení v žádném hříchu a mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, a pokud se účastní slavností duchovně, a přitom obětují své prosby, bolesti a těžkosti svého života milosrdnému Bohu.

Proto, aby se tento přístup k dosažení Boží milosti, skrze moc klíčů církve, snadněji naplnil prostřednictvím pastorační lásky, Penitenciárie velmi prosí, aby se rektor (poutního místa) a kněží, vybavení příslušnými zpovědními fakultami, s otevřeností a velkorysostí nabídli ke slavení svátosti Smíření.

Tento dekret je platný jen pro tuto (výše zmíněnou) příležitost. Ať tomu nebrání jakékoli jiné nařízení.

Vydáno v Římě, v budově Apoštolské penitenciárie, 1. března 2018.

Mauro Kardinál Piacenza, Velký penitenciář

Krzysztof Nykiel, Regent

 

Mohlo by se vám líbit...