Eucharistická hodina

Eucharistická hodina je duchovní společenství věřících. Členové toho společenství se zavazují k adoraci a dobrovolné službě v církvi (nemocným, ve farnosti, v rodině apod.) – obojí alespoň půl hodinu týdně. Účast ve společenství je zprostředkováním duchovního dobra těm, kdo se zapojí (mše svatá sloužená za členy, vzájemná modlitba za sebe navzájem), a zároveň vede k vyvážené angažovanosti – modlitbě a práci pro druhé.
Toto společenství vzniká po vzoru olomoucké arcidiecéze, kde jeho zrod inicioval arcibiskup Jan Graubner, ve snaze navázat na dřívější laická sdružení a eucharistická bratrstva, která existovala ve více než tři sta farnostech na území arcidiecéze.
Do tohoto společenství věřících se může přihlásit každý diecezan – laik i duchovní, dospě­lý i dítě. Zájemci o přihlášení získají další informace a pokyny k přihlášení u faráře ve své farnosti.

Přihlásit se ke členství můžete u P. Mgr. Petra Okapala, který byl ustanoven sekretářem sdružení.
Kontakty:  e-mail: rkf.senovuostravy@doo.cz , tel.: 731 534 034, 596 887 308


Výňatek z dekretu diecézního biskupa o ustanovení společenství věřících Eucharistická hodina:
1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na biskupství. Každý přijatý člen obdrží Osobní knížku člena společenství. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Biskupství ostravsko-opavské.
2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech olomoucké arcidiecéze.
3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.
4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den při své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je povinné.
5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby svou lásku ukázal činy. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši v potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o půl hodiny takové služby za týden.
6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.
7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, z domova nebo ze svého lůžka.
8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.
9. Biskup nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy.
10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují každý rok.
11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu diecézní patronky svaté Hedviky, a také svatého Jana Sarkandra, který jako farář v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii, vyšel v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno.

Mohlo by se vám líbit...