Historie kostela v Bašce

[Ukázat umístění kostela na mapě]

Návrh plánu ke stavbě kostela byl schválen 2.února 1931 a zhotovil jej ing. arch. Brzotický, odborný rada ministerstva veřejných prací v Praze. Celkový plánovaný rozpočet na stavbu činil 400tis. Kčs. Stavba byla zadána Františku Luzarovi, staviteli v Koutech u Hlučína, 19. července 1931.

22. října 1931 bylo započato s výkopem a betonováním základů. Rozměry kostela jsou: délka 31m, šířka 16m, výška věže kostela 36m. Vysvěcení základního kamene se uskutečnilo 5. června 1932, děkanem p. Brabcem z Dobré, za asistence p. Josefa Nikla, faráře ve Skalici, a p. Brože, faráře z Janovic. Na stavbu kostela přispěla celá řada drobných dárců (např. rolníci z Bašky, Kunčiček, Hodoňovic, Pržna, Starého Města přivezli na stavbu úplně zdarma 350m3 štěrku, 300m3 písku a 125tis. ks cihel), arcibiskupství olomoucké vypomohlo darováním veškerého dříví na kostelní vazbu, kardinál Dr. Adolf Bertram věnoval na stavbu kostela osobní dar ve výši 100tis. Kč, Johanna Šnitová 20tis. Kč a mnozí další. V srpnu 1933 byla stavba dokončena. 22. října 1933 se uskutečnilo vysvěcení kostela ? benedikce ke cti svatého Václava P.J. Weismanem, prelátem a arcibiskupským zástupcem z Karviné.

Inventář a vybavení římskokatolického kostela Sv.Václava bylo v průběhu desetiletí postupně doplňováno. Ještě v létě roku 1933 byl zakoupen mramorový oltář, který dodala za 25tis. Kčs. státní kamenická škola v Supikovicích. Téhož roku byla zakoupena křtitelnice (4tis. Kčs), kazatelnice (120tis. Kčs), oltářní socha Sv.Václava byla vyřezána v dílně řezbáře z Dolních Domaslavic (3300 Kčs).

Jelikož nebylo dostatek financí na doplnění interiéru kostela většími obrazy křížové cesty, nabídl se pan Josef Fišer, že zapůjčí pro potřeby kostela křížovou cestu, kterou má jako rodinnou památku doma, a která přechází v jeho rodě z pokolení na pokolení.

Jednalo se o 14 obrázků, dnes již nesmírně vzácné lidové malby na skle, o rozměrech 30x45cm. Křížová cesta zde byla umístěna v létech 1934 až 1938. Později, v roce 1939 byla zakoupena dnešní křížová cesta lidového autora za cenu 8800Kč. Obrázky křížové cesty byly sundány a uloženy na půdu kostela. Když se později dožadoval P.Bedřich Fišer navrácení této rodinné památky, vrácení se již nedočkal. Pravděpodobně došlo k jejímu odcizení neznámým zlodějem. Bohužel, ani současná křížová cesta neměla příliš štastný osud, když v roce 1995 neznámy pachatel odnesl z kostela 3 poslední ze 14 obrazů této křížové cesty. V roce 1998 byly odcizené obrazy nahrazeny zdařilými kopiemi malířky p. Anny Žertové.

Zajímavou historii měl i kostelní křištálový lustr. Pochází ze zámku v Radyni u Opavy, odkud ho pro potřeby národopisné jizby získal v 50. letech P.Bedřich Fišer. Když v roce 1960 došlo ke zrušení národopisné jizby v Bašce, bylo dohodnuto, že se tento lustr přemístí do kostela Sv.Václava. Kostelní varhany byly pořízeny z osobní iniciativy prof. p. Františka Řezníčka, který dojížděl do Bašky z Mariánských hor. Byly zakoupeny za 71 140 protektorátních korun (1940, dodány známou varhanářskou firmou z Krnova). Rovněž zásluhou prof. p. Řezníčka byly v roce 1949 pořízeny za 49tis. Kčs věžní hodiny, firmou Heinz, Praha-Holešovice. Nové kostelní zvony pocházejí z roku 1949 (staré zvony byly za války němci použity pro válečné účely). V roce 1975 byla provedena rekonstrukce těchto zvonů na elektrický pohon.

Za faráře p. Albína Szewieczka se v průběhu let 1975-1997 provedla celá řada oprav a zlepšení interiéru kostela, elektrické rozvody, byla instalována nová osvětlovací tělesa, a to jak na stropech, tak i na bočních stěnácha, byl znovu vymalován kostel, provedena oprava střechy, a celá řada dalších prací, kterou většinu z nich vykonali věřící občané z Bašky a Kunčiček naprosto zdarma. I po roce 1989 bylo pokračováno v dalších zlepšeních chrámových prostor. V roce 1994 bylo nákladem OÚ Baška zavedeno elektrické výtápění (250tis. Kč), o rok později bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení (50tis. Kč). Za faráře p. Vincenta Randy byla provedena oprava a oplechování malé věže kostela ? nákladem 50tis. Kč (1998). V tomto roce 2006 byla provedena výmalba kostela a rekonstrukce varhan.