Svátost eucharistie

Eucharistie, nebo-li mše svatá, byla ustanovena Ježíšem při poslední večeři, den před jeho smrtí. Pán Ježíš při ní dal svým učedníkům své tělo a svou krev jako pokrm.

Eucharistický chléb a víno jsou reálně Tělo a Krev Kristova. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Pánem Ježíšem. Je to vrcholný způsob našeho spojení s oslaveným Kristem na zemi, předjímka dokonalého spojení s Kristem a na věčnosti.

On sám řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky … Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný … zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,51.54.56).

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti – jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání, v naší době. Uskutečňuje se při ní pro nás dílo našeho vykoupení. Také je to jeho velikonoční hostina, v níž se nám dává za pokrm, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy. Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého. Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Celý Kristus je přítomný jak v podobě chleba, tak v podobě vína. Z praktických důvodů se při katolické bohoslužbě podává pouze eucharistický chléb. „Podobojí“ (Tělo a Krev Kristova) jen při zvláštních příležitostech.


Kdo může přistoupit k svatému přijímání?

  1. Ten, kdo je pokřtěn a věří v Krista.
  2. Ten, kdo se smířil s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží sežít podle této víry,
  3. a pokud žije v manželství, bylo toto manželství uzavřeno před Bohem v kostele.

Na první svaté přijímání je třeba se řádně připravit.  K prvnímu svatému přijímání přistupují děti asi od 8 let, která mají v rodině zázemí víry, někoho, kdo jim jde příkladem (…). Dále pak mohou k prvnímu svatému přijímání přistoupit samozřejmě i dospělí, po náležité přípravě, kteří byli pokřtěni jako děti a více se o Bohu nedověděli, nebo ti, kteří nebyli pokřtěni jako děti, ale musí nejdřív přijmout svátost křtu.

Děti poprvé přistupují po tříleté přípravě v náboženství ve třetí třídě.
Dospělí poprvé přistupují po kratší individuální přípravě – informujte se u kněze.