Dopis Národního ředitele PMD k Misijní neděli 2017

Drazí bratři a sestry,
co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.
Mám radost z toho, že díky vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů, částkou více než 16 milionů korun. Díky vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD.
Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“
Drazí přátelé, zvu vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.
Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše co nám dává. Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.

Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Mohlo by se vám líbit...